Saturday, August 01, 2009

Vrouwen in boerka vogelvrij ?De Standaard bericht vandaag dat de federale politie een nieuwe richtlijn uitvaardigt mbt identiteitscontroles bij vrouwen in boerka. Voortaan zouden deze enkel nog mogen worden uitgevoerd door vrouwelijke agentes.

Dat is hallucinant en rammelt aan alle kanten :

Vooreerst verkeerde ik in de overtuiging dat de boerka simpelweg verboden was in het Belgische openbare leven. Blijkbaar niet dus. De richtlijn aanvaardt in de feiten dat de boerka wordt gedragen, en men lijkt niet van plan om daar nog veel tegen in te brengen. Dit voorspelt weinig goeds voor het straatbeeld in onze steden, en nog veel minder voor de sociale cohesie waar net diezelfde steden zo'n acuut gebrek aan hebben.

Ten tweede wordt hier het gelijkheidsprincipe fundamenteel met de voeten getreden. De facto zijn moslims en niet-moslims niet meer gelijk voor de wet. Vrouwen onderling zijn dat evenmin. Die zonder boerka krijgen een andere behandeling dan die met. Bovendien maakt de richtlijn onderscheid tussen moslima's mét boerka, en vrouwen met hoofddoekje, die blijkbaar wél nog altijd door een man kunnen worden gecontroleerd. En dan zwijgen we nog over de agenten zelf, die nochtans verondersteld worden om ongeacht hun geslacht eenzelfde wet op eenzelfde manier hoog te houden. Het gezag van mannelijke agenten wordt hier door de eigen oversten a priori ondermijnd ! Ziedaar de slapstick van een ordehandhaver die zichzelf in de voet schiet...

Ten derde kan men zich afvragen of het zo duidelijk is wat onder 'boerka' wordt verstaan. Voor zover bekend voegt de richtlijn geen definitie bij van het begrip; ze maakt dus geen onderscheid tussen de echte boerka enerzijds, of de niqab (zie foto bij dit bericht) en de chador anderzijds. De lijn is evenwel dun. Chador laat weliswaar het aangezicht vrij, qua uiting van islamitische vroomheid echter is het gewaad minstens even affirmatief als een niqab of een boerka. En tussen niqab en boerka is de lijn nog dunner, bijna letterlijk, omdat het enige verschil zich situeert omtrent de ogen. De boerka bedekt die met gaas, de niqab laat ze net nog vrij. Zal de politie dat subtiele onderscheid hanteren, of zal zij eerder terugvallen op een generieke typering om het principe van non-interventie voor zichzelf te legitimeren ?

Tot slot kan men zich weer maar eens afvragen hoe dergelijk exceptionalisme en dergelijk paternalisme bijdragen tot de integratie van de moslimgemeenschap in België. De voortdurende bevestiging van de moslim als een uitzondering op de regel is een slechte basis voor de inschakeling van de moslim in het grotere geheel van de samenleving. Het sterkt de moslim in zijn overtuiging dat hij werkelijk een uitzondering IS, wat dan weer zijn claim om meer voorkeursbehandeling luider doet klinken. Zulk wisselspel levert al drie generaties steeds prangender problemen op. De moslimgemeenschap maakt een verscheurende identiteitscrisis door. Aanhoudend gepaai is echter de verkeerde behandeling voor deze pathologie !

Het zou de Federale Politie sieren mocht zij deze richtlijn naar de prullenmand verwijzen. En wel met onmiddellijke ingang !

Labels: , , , , , ,